Guia de la compra

Guia per comprar

Guia per comprar o vendre una propietat a la costa catalana, Barcelona, Castelldefels, Garraf, Maresme o Illes Balears

La compra o la venda d’un habitatge és una decisió molt important en la vida d’una persona. Per això, amb aquesta guia pretenem aclarir i esquematitzar tot el que cal tenir en compte, tant per part del comprador com del venedor.

Aquests són els procediments més generals d’una compravenda. ATIPIKA té experiència provada en tots els casos i les condicions que es poden presentar.

Preguntes freqüents

ATIPIKA BARCELONA disposa d’un conjunt de propietats estudiades a consciència pel que fa a preu, ubicació i característiques. Analitzem totes les circumstàncies de l’immoble perquè estigui tot clar des del principi fins al final.

Comprador

El client perdrà el menor temps possible: li assignem un gestor personalitzat per conèixer les seves circumstàncies i preferències.
Disposem de tota la documentació necessària per evitar imprevistos i conèixer el producte.
Oferim una actualització immediata dels immobles. Gràcies al nostre sistema intern, actualitzem i controlem al moment tot el nostre producte, que és directe de propietari.

Venedor

Organitzem i preparem la documentació per a la venda, paga i senyal, arres, estem presents a la notaria i oferim un assessorament postvenda per a qualsevol dubte que pugui sorgir.
Administrem les propietats adquirides. En el cas que el futur comprador desitgi que portem la gestió integral de l’immoble, oferim un servei d’administració i gestió patrimonial: busquem l’equilibri entre la màxima rendibilitat, l’ocupació i la gestió efectiva de les propietats.
Si el que busca és un partner que administri, mantingui, llogui i tregui el màxim rendiment a través del lloguer, disposem d’un departament d’administració per a propietaris internacionals. Actuem com a soci de confiança que gestiona tots els temes del patrimoni a Barcelona o rodalies.

Depenent de si l’habitatge és per utilitzar-la com a pròpia o per inversió, haurà de tenir en compte aspectes diferents.

Si l’habitatge és per a viure, a més dels criteris objectius influiran altres aspectes més subjectius, en funció de cada persona. Li recomanem que en un immoble valori:

La superfície necessària en funció de les necessitats personals. No recomanem valorar els metres, sinó l’espai i la distribució. Els pisos d’obra nova disposen de menys metres, però són més pràctics i tenen menys passadís.

La tipologia de la finca. Per exemple, si és una finca modernista, antiga, rehabilitada o bé d’obra nova.

L’orientació de l’habitatge. Una orientació tindrà llum i sol, però dispararà el consum a l’estiu. És important valorar, en funció de l’edifici i el material constructiu, quina és la millor orientació per a l’estalvi energètic.

Reformes. Busquem un pis per reformar o ja reformat? Si està reformat, què qualitats té el que s’ha fet? Si falta reformar, quant caldrà gastar per deixar-ho com vostè vol? Consulteu-nos. Disposem dels millors professionals pel que fa a reformes, decoració i interiorisme. Som capaços de gestionar qualsevol tipus de reforma.

Plaça de pàrquing o transport. La plaça de pàrquing pot formar part de la mateixa escriptura o bé tenir una escriptura a part. En el cas que la plaça de pàrquing no formi part de l’escriptura o bé no existeixi en l’immoble, avui dia hi ha una gran oferta de pàrquings pràcticament en tots els edificis pròxims. També hi ha la possibilitat de recórrer al lloguer, sent les places de pàrquing de l’ajuntament molt competitives pel que fa a preu i prestacions.

Altres aspectes subjectius, com per exemple si hi ha familiars propers, bona comunicació amb el treball, proximitat amb determinats col·legis, zones d’esport o altres serveis, en funció de les seves afeccions.

Si l’habitatge és per invertir, la recerca pot tenir aspectes subjectius però es basarà principalment en l’atractiu de la zona, plans urbanístics, preu de compra i a quin preu es podrà llogar per obtenir una rendibilitat suficient (a partir del 5%).

Aquest aspecte és fonamental per valorar l’adquisició del futur habitatge.

Si la compra es realitza a través d’hipoteca, s’han de fer les següents puntualitzacions:

Es recomana que l’import de la hipoteca no superi el 40% dels ingressos nets mensuals. Dividir els ingressos nets anuals entre 12 mesos i multiplicar per 0,4. Aquest càlcul serà el valor final l’import ideal a pagar cada mes.

Calcular els estalvis personals per sumar a aquesta quantitat.

Sumar les despeses de la compravenda, que acostumen a ser aproximadament un 12% del preu.

Dins d’aquest càlcul s’inclouen l’impost de transmissió patrimonial, les despeses de notari, gestoria i registre.

En funció del valor de taxació i l’import de la hipoteca, aquestes despeses poden ser part de la hipoteca, però avui dia és estrany que això sigui possible.

Disposem de les millors hipoteques i d’un servei preferencial per a tots els nostres clients, a més de tot el coneixement necessari per poder assessorar-lo segons les seves pretensions o els seus objectius.

En conseqüència, podem orientar els nostres clients sobre quina és la millor opció financera tenint en compte les seves circumstàncies personals.

Si heu visitat la nostra web, us recomanem que apunti les referències d’aquells habitatges que li hagin agradat o de les que desitgi més informació i ens truqui. D’aquesta manera, podrem explicar millor les característiques de cadascuna. Si ho prefereix, pot posar-se en contacte amb nosaltres via correu electrònic.

Si està lluny de la zona o de viatge però vol preparar la seva arribada, envieu-nos un correu electrònic. És la nostra eina més dinàmica i serà més directe si l’envia des de la web.

Podem mantenir una conferència en línia o bé via skype. Hem fet moltes vendes a través d’aquest mitjà.

Un cop hagi trobat el pis que li agrada, ATIPIKA l’ajudarà a negociar, presentar l’oferta i acostar posicions per tal que la venda es tanqui satisfactòriament per ambdues parts.

Quan el client, ATIPIKA BARCELONA i el propietari han arribat a un acord de preu, terminis i condicions, com es materialitza? Tingueu en compte que els procediments que indiquem són de caràcter general i que tots els passos de la compravenda poden ser personalitzables.

Reserva: És un document previ a les arres, on es determina quin preu s’ha pactat, quina part es dóna per fer les arres, i es confirma que l’immoble estarà lliure de càrregues per a la data d’escriptura. Aquesta reserva bloqueja la comercialització fins a les arres, que normalment es realitzen en un termini màxim de 15 dies, però no implica un compromís al 100% del propietari.

Arres: És un compromís de venda en un determinat termini, de manera que, si el propietari al final no vol vendre, s’aplica l’article 1454 del Codi Civil, on s’especifica que el propietari ha de retornar al comprador el doble de la quantitat aportada. Si, per contra, el client al final no compra, perd la quantitat aportada. Aquesta quantitat s’estipula normalment en un 10% del total del preu de compra. Aquestes arres es poden realitzar després de la reserva, o directament si el client disposa immediatament del 10% del preu total.

Opció de compra: És un tipus de pacte entre les dues parts, amb o sense arres, mitjançant el qual es determina un preu de lloguer amb una escriptura pactada a més llarg termini. Durant aquest temps, es descompta la quantitat del lloguer pagat, com a part de la compra. En definitiva, el propietari finança part de la compra fins que el client està disposat a escripturar segons preu establert. Si el client no pot escripturar en la data estipulada o deixa de pagar el lloguer, perd tot l’aportat fins al moment. Dins d’aquesta variant hi ha múltiples possibilitats que ATIPIKA BARCELONA, propietari i client poden pactar en funció dels interessos de totes les parts.

Escriptura pública: Un cop propietari i client estan preparats per escripturar, s’efectua un contracte oficial davant notari detallant qui ven, qui compra, què es compra i quins impostos es generen d’aquesta compravenda per a ambdues parts. És en aquest acte quan el propietari presenta tota la documentació que detalla que l’immoble està lliure de càrregues, al corrent de pagaments d’impostos i de comunitat, cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

Si una de les parts, comprador o venedor, és NO resident, haurà d’aportar un document acreditatiu amb foto i signatura a efectes de la seva identificació, així com el NIE (Número d’Identificació d’Estranger). Pot ser que tingui el certificat de residència, que ja conté el NIE. En tots els casos el NIE és obligatori.

Si el notari no rep del propietari dels documents originals sol·licitats o no són correctes, no signarà. Tampoc ho farà si el propietari no es presenta.

Perquè es pugui dur a terme la signatura, el propietari haurà d’aportar la següent documentació:

Cèdula d’habitabilitat vigent, no caducada i original: Es recomana sol·licitar quan el propietari decideix vendre l’habitatge.

Certificat d’eficiència energètica: Segons la normativa europea i des del 1 de juny de 2014, tots els immobles que siguin o bé venuts o llogats s’han de sotmetre a la normativa europea i demanar el certificat que classifica el grau d’eficiència energètica.

Certificat de la comunitat de veïns: És un document que certifiqui que el venedor està al corrent de tots els pagaments amb la seva comunitat fins a la data de l’escriptura. Ha de ser l’original i ha d’estar signat per l’administrador i el secretari.

Certificat de càrregues: Si el pis té hipoteca pendent, aquesta hipoteca es cancel·la en el moment de l’escriptura descomptant el que quedi per pagar directament de la compravenda. Per tant, el venedor ha de demanar un certificat de l’import que resta pendent i aportar l’original. No obstant això, ATIPIKA BARCELONA és present en tot el procés per poder preparar tots els escenaris possibles i evitar qualsevol tipus d’imprevist.

IBI: L’Impost de Béns Immobles és un impost que es tributa anualment. El venedor ha d’aportar el justificant que ha pagat l’últim trimestre. El notari comprovarà que no hi hagi cap impagament amb l’administració abans de la signatura.

Tots els pagaments s’han de realitzar mitjançant un xec conformat pel banc i s’han d’adjuntar fotocòpies en la mateixa escriptura.

En l’acte de l’escriptura es lliura una còpia de les claus o es pacta una data de sortida amb qui estiguin vivint a la propietat en aquest moment.

Un cop efectuada la compravenda, el notari lliura una còpia simple perquè cadascuna de les parts pugui realitzar tots els tràmits fiscals i el pagament d’impostos.

ATIPIKA compta amb els millors experts legals, fiscals i financers per a assessorar-li.

Venedor

Plusvàlua municipal: El venedor ha de pagar dins d’un període de 30 dies naturals. Es tracta d’un import calculat per l’ajuntament i és recomanable tenir-ho en compte en la previsió del cost.

ITP: El venedor també ha de pagar per l’increment patrimonial que es produeix per la diferència entre el preu al que va comprar i al qual ha venut. Aquest impost de transmissions patrimonials, el paga en el següent any fiscal. Els primers 6.000 euros tributen al 19 %, fins a 50.000 euros al 21 %, i de 50.000 en endavant al 23 %. Hi ha tota una sèrie d’excepcions en funció de la situació del venedor: edat, dependència, etc. Per a qualsevol dubte, envieu-nos un correu electrònic. Si l’habitatge venut és oficialment l’habitual del venedor, i aquest torna a comprar un altre habitatge habitual dins dels dos anys fiscals següents, estarà exempt de pagar aquest impost. Cal considerar també que si és habitatge habitual i qui ven és matrimoni o parella de fet, el cònjuge no titular ha d’autoritzar la venda amb la seva signatura.

Si el venedor és NO RESIDENT, se li efectuarà la retenció del 3% de la quantitat a pagar, per poder ingressar a la hisenda espanyola. Segons el conveni amb cada país, un cop demostrat el pagament o l’exempció es pot demanar la devolució o el que convingui. Així mateix, la notaria retindrà l’import de la Plusvàlua Municipal en el moment de la signatura de l’escriptura per evitar l’impagament de la mateixa si el venedor deixa el país.

Comprador

Avui dia, a Catalunya, es paga el mateix percentatge en impostos tant si l’habitatge és d’obra nova com si és de segona mà, tot i que en obra nova correspongui l’IVA i en segona mà l’Impost de Transmissió Patrimonial.

Obra nova:

IVA, Impost sobre el Valor Afegit: És el 10% del valor total de l’habitatge.

Vivenda de segona mà:

ITP, Impost de Transmissió Patrimonial: És el 10% del valor total de l’habitatge.

AJD, Actes jurídics documentats: Cada vegada que es realitza un document públic davant notari, s’ha de pagar un 1% sobre el valor d’aquest bé.

A part d’aquestes despeses, que sumen un 11%, cal considerar que hi ha despeses de registre i inscripció registral, els quals varien segons quina entitat ho realitzi (banc o gestoria) i l’import del valor de l’habitatge. Cal aplicar un 1 % més, de forma que l’import total aproximat és de l’11,5 % – 12 %.

Si el comprador és NO RESIDENT, haurà de demanar un NIE (Número d’Identificació d’Estranger), obligatori per poder efectuar la compra. A més haurà de presentar un document amb foto (passaport) per certificar la seva titularitat. A causa de que l’obligació fiscal es produeix a Espanya, es pagaran els impostos establerts a Espanya.

ATIPIKA BARCELONA es pot adaptar a qualsevol requeriment dels compradors pel que fa a reformes. Som capaços d’oferir el millor servei en associació amb reconeguts experts de renom, fins i tot sense que el client es trobi al nostre país, a través de videoconferència i amb tots els mitjans disponibles. Consúltins..

Som capaços de dur a terme tant petits projectes de reforma com grans construccions, o bé convertir-nos en promotors d’una obra nova.

Disposem dels millors professionals del món de l’arquitectura i la decoració, i ens adaptem als requisits i desitjos dels nostres clients.

Som capaços de dur a terme projectes particulars o bé d’àmbit comercial, oficines o locals amb claus en mà.

Visiteu la nostra guia del lloguer

També podeu obtenir més detalls sobre la nostra guia del lloguer prement el botó que us facilitem a continuació.

Vol vendre o llogar la seva propietat?

Valorem el seu immoble amb més de 25 anys d’experiència i milers de propietats taxades amb el nostre sistema únic al mercat immobiliari. Descobriu quant val la seva casa, pis o oficina i veneu-la o llogueu-la en temps rècord.

Compare listings

Compare